Statut

STATUTUL “ASOCIAŢIEI DESCOPERĂ”

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ART. 1. Denumirea asociației
1.1. Denumirea Asociației este “Asociația Descoperă”, în conformitate cu dovada disponibilității denumirii eliberată de către Ministerul Justiției.
1.2. Toate actele și înscrisurile emise de Asociație vor avea înscrise datele de identificare ale Asociației: denumire, numărul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, forma juridică și sediul.

ART. 2. Forma juridică a asociației
2.1. “Asociația Descoperă” este persoană juridică română, de drept privat, non-profit, neguvernamentală, apolitică, autonomă și independentă, fără scop patrimonial, desfășurându-și activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, a tuturor dispozițiilor legale în vigoare și a prezentului Statut.
2.2. “Asociația Descoperă” este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilității denumirii cu numărul 168837 din 15.06.2018 eliberată de către Ministerul Justiției, Serviciul de comunicare și relații publice.

ART. 3. Sediul Asociației
3.1. Sediul Asociației este situat în Municipiul Sibiu, B-dul Vasile Milea, bl. 3, sc. B, ap. 40, Jud. Sibiu, România.
3.2. Sediul Asociației poate fi schimbat la o altă adresă sau în altă localitate, pe baza Hotărârii Consiliului Director, luată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, modificată și actualizată, cu cele ale prezentului Statut și ale Actul Constitutiv.
3.3. Asociația poate înființa sucursale și/sau filiale, în orice zonă din țară și/sau străinătate, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociației și în conformitate cu legile din România și/sau, dacă este cazul, din orice altă jurisdicție aplicabilă.

ART. 4. Durata Asociației
4.1. Durata de funcționare a Asociației este nedeterminată, începând cu data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, dizolvarea și lichidarea Asociației fiind guvernate de legea aplicabilă.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI

ART. 5. Scopul Asociației
Scopul “Asociației Descoperă” este de a organiza, promova și a sprijini activitățile științifice, culturale și educaționale din diverse domenii.

ART. 6. Activitățile Asociației
Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor activități:
• Realizarea și editarea de publicații, pliante, afișe, broșuri, documente audio-vizuale, programe informatice și alte materiale informative.
• Realizarea si editarea de cărți, reviste, periodice, articole sau alte materiale în scopul promovării cercetării științifice și a educației.
• Inițierea și derularea de programe și proiecte cu caracter educațional și colaborări cu instituții educaționale și ONG-uri.
• Promovarea unei educații moderne și sprijinirea cercetării în România și a reformei din educație și cercetare.
• Acordarea de premii, diplome onorifice sau alte distincții.
• Dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării.
• Organizarea de colocvii, conferințe și work-shop-uri precum și alte manifestări (dezbateri publice, tabere de creație) în domenii științifice diferite (precum fizica, paleontologia, biologia, astronomia etc.)
• Organizarea de activități și acțiuni caritabile și filantropice.
• Activități de voluntariat în scopuri educaționale și sociale.
• Amenajarea, închirierea sau construirea de spații pentru desfășurarea activităților.
• Acționarea în vederea accesării de fonduri publice sau private, din țară sau din străinătate pentru realizarea proiectelor propuse.
• Alte activități care să contribuie la realizarea scopului propus.

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

ART. 7. Patrimoniul Asociației
7.1. Patrimoniul inițial al “Asociației Descoperă” este de 300 lei, această sumă urmând a fi depusă de către aceștia în contul Asociației ce va fi deschis la o bancă din România.

ART. 8. Majorarea patrimoniului Asociației
8.1. Patrimoniul Asociației se completează prin:
– cotizația membrilor Asociației;
– donații în bani și/sau în natură ale persoanelor fizice/juridice;
– sponsorizări;
– drepturi de autor;
– venituri realizate din activități economice directe;
– dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
– resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, prin proiecte;
– alte venituri prevăzute de lege, indiferent dacă sursele sunt interne sau externe, atâta vreme cât aceste contribuții nu încalcă vreo lege în vigoare sau Statutul Asociației.
8.2. Patrimoniul constituit de Asociație aparține în totalitate acesteia.
8.3 Membrii asociației trebuie să plătească anual suma fixată cu titlu de cotizație de către Adunarea Generală după consultarea Consiliului Director. Taxele sunt datorate și plătite în termen de treizeci de zile de la primirea înștiințării de plată de către fiecare membru al Asociației.
8.4 Contribuțiile, donațiile și legatele vor fi acceptate de către Asociație doar cu acordul Consiliului Director. Acesta poate refuza contribuțiile, donațiile și legatele făcute în favoarea Asociației, dacă acestea sunt făcute în condiții inacceptabile pentru Asociație, iar cele care contravin scopului Asociației nu vor putea fi acceptate.
8.5 Asociația are regim propriu de administrare și de gestionare a bugetului și a patrimoniului, aprobat de Adunarea Generală, în condițiile legii.
8.6 Asociația dispune de bunurile aflate în proprietatea sa, poate încheia contracte de împrumut și poate elibera titluri de credit, cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
8.7 Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al personalității sale juridice.
8.8. În condițiile respectării prevederilor art.47-48 din OG nr. 26/2000, asociația poate înființa societăți comerciale, dividendele obținute din activitatea acestora, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți, urmând să contribuie la realizarea scopului asociației.

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIAȚIEI

ART. 9. Calitatea de membru al Asociației
9.1. Pot fi membri ai Asociației persoanele fizice sau juridice, române sau străine, având deplină capacitate de exercițiu și care sunt de acord cu statutul și activitatea Asociației și aderă în scris la ea.
Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi membri ai Asociației.
9.2. Membrii Asociației sunt egali în drepturi, fără nicio discriminare legată de naționalitate, cetățenie, apartenență politică, apartenență la un grup social ori cultural sau la altă organizație legal constituită, de profesie sau loc de muncă, sex, religie, dezvoltare fizică sau intelectuală.
9.3. În cadrul Asociației pot exista următoarele categorii de membri:
a) Membri fondatori – sunt acei membri care au contribuit la constituirea Asociației. Aceștia au drept de vot deliberativ în Adunarea Generală a Asociației și sunt înscriși în această calitate în registrul membrilor fondatori.
b) Membri – cei care se asociază ulterior înființării asociației și contribuie la completarea patrimoniului Asociației Descoperă. Aceștia pot fi orice persoană fizică sau juridică interesată în activitatea desfășurată și care sprijină moral și/sau material “Asociația Descoperă”;
c) Membri de onoare – persoane fizice sau juridice care aduc servicii deosebite în promovarea obiectivelor sau care o sprijină în mod substanțial din punct de vedere financiar și material, desemnate ca atare de către Adunarea Generală;
d) Membri aderenți – care aderă la scopurile Asociației Descoperă și o sprijină, prin diverse mijloace, în realizarea acestora;
d) Colaboratori voluntari;
e) Personal angajat, potrivit legislației muncii;
9.4 Membri de onoare, membri aderenți, colaboratorii voluntari și personalul angajat sunt scutiți de plata cotizației anuale.
9.5 Membri de onoare, membri aderenți, colaboratorii voluntari și personalul angajat nu au drept de vot în adunarea generală.

ART. 10. Pierderea calității de membru
a). La cererea scrisă a membrului;
b). Prin excludere, în cazul în care persoana respectivă aduce sau a adus prejudicii morale sau materiale Asociației, a încălcat principiile, scopul sau obiectivele Asociației, prevăzute de prezentul Statut, sau nu a achitat (nejustificat) cotizația de membru în termen de cel mult 3 luni de la data stabilită pentru plata acesteia. Excluderea unui membru al Asociației se face numai în baza unei hotărâri a Adunării Generale.
c). Prin deces.

ART. 11. Suspendarea calității de membru
În cazul în care calitatea de membru al Asociației intră în conflict cu alte norme legale sau cu interesele persoanei respective, la cerere sau din oficiu, Consiliul Director poate dispune suspendarea calității de membru pe o perioadă de până la 1 an. În această situație membrul suspendat nu are drept de vot.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

ART. 12. Drepturile membrilor Asociației
a). Dreptul de a participa la activitatea Asociației;
b). Dreptul de a-și exprima opinia în legătură cu activitatea Asociației;
c). Dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere;
d). Dreptul de a face propuneri în Adunarea generală;
e). Dreptul de a se retrage oricând din Asociație;

ART. 13. Obligațiile membrilor Asociației
a). Să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere.
b). Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației.
c). Să cotizeze anual cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director.
d). Obligația de a participa și susține activitățile Asociației, de a se alinia scopului și obiectivelor acesteia;
e). Alte obligații prevăzute de lege sau Statut.

CAPITOLUL VI

ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI

ART. 14. Organele de conducere și administrare ale Asociației sunt:
• Adunarea Generala
• Consiliul Director
• Cenzorul

ART. 15. Adunarea Generală
15.1. Adunarea Generală poate fi Ordinară sau Extraordinară.
15.2. Ședințele Adunării Generale sunt prezidate de Președintele Consiliului Director și, în absența sa, de către Vicepreședinte.
15.3. Fiecare membru are un vot deliberativ în Adunarea Generală, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică.
15.4. Fiecare membru onorific acceptat de către Adunarea Generală are un singur vot, cu statutul de vot consultativ.
15.5. Adunarea generală se întrunește o dată pe an în ședința ordinară, și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din membrii Asociației.
15.6. Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puțin 1/3 din numărul asociaților, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii, prin înștiințări scrise sau telefonice.
15.7. Adunarea generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puțin 1/2 din numărul asociaților, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii prin înștiințări scrise sau telefonice.
15.8. Adunarea generală are următoarele atribuții:
a) aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale;
c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director și a Președintelui;
d) alegerea și revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) înființarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației;
g) dizolvarea și lichidarea Asociației; stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, președintele Asociației decide.

ART. 16. Consiliul Director al Asociației
16.1. Asociația este condusă pe perioada dintre două Adunări Generale de către Consiliul Director, format din: președinte, vicepreședinte și secretar general.
16.2. Consiliul Director este statutar întrunit dacă sunt prezenți cel puțin 2 membri, inclusiv Președintele sau un Vicepreședinte.
16.3. Numirea și înlocuirea membrilor Consiliului Director se face de Adunarea Generală, aleși o dată la 5 ani.
16.4. Președintele conduce Consiliul director și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.
16.5. Vicepreședintele preia atribuțiile Președintelui numai când acesta se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile.
16.6. Consiliul Director ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi.
16.7. Consiliul Director are un regulament propriu de funcționare, aprobat de către Adunarea Generală. Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.
16.8. Consiliul Director are următoarele atribuții:
a). Pune în executare hotărârile Adunării Generale;
b). Încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
c). Aprobă primirea și excluderea unor membri ai Asociației;
d). Elaborează și avizează organigrama, politica financiară și de personal, elaborează strategia de dezvoltare a Asociației, Regulamentul de ordine interioară, precum și alte documente specifice;
e). Selectează, angajează/demite și evaluează personalul angajat și activitatea acestuia;
f). Face lobby pentru a promova misiunea, valorile și activitățile Asociației, dar și pentru a găsi noi surse de atragere de fonduri, de noi parteneri;
g). Reprezintă Asociația în relațiile cu terții;
h). Propune Adunării Generale eventuale modificări ale statutului;
i). Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

ART. 17. Președintele
17.1. Președintele Consiliului Director al Asociației este și Președintele Asociației.
17.2. În cazul lipsei justificate a Președintelui Asociației, acesta poate delega în scris, pe durată determinată, atribuțiile sale unuia dintre Vicepreședinți.
17.3. Principalele atribuții ale Președintelui sunt:
a). Conduce lucrările Consiliului Director și ale Adunării Generale a Asociației;
b). Stabilește sarcini pentru Consiliul Director;
c). Delegă sarcini către membrii asociației, în conformitate cu programul de activități aprobat;
d). Întocmește împreună cu Consiliul Director rapoarte anuale de activitate, pe care le prezintă spre aprobare Adunării Generale;
e). Reprezintă Asociația la demersurile de participare la uniuni, federații sau asocieri de persoane juridice;
f). Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau decise de Consiliul Director.

ART. 18. Cenzorul/Comisia de Cenzori
18.1 Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor sau, în cazul depășirii numărului de 100 de asociați, de către o comisie formată din trei membri.
18.2 În realizarea competenței cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
• verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
• întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
• poate participa la ședințele Consiliului Director;
• îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut, regulamente de funcționare sau stabilite de Adunarea Generală.
18.3 Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
18.4 Asociația funcționează fără cenzor până la momentul existenței unei obligativități pentru numirea unuia.

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

ART. 19 Dizolvarea
19.1 Asociația se dizolvă de drept prin:
• imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
• imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generală sau, dupa caz, Consiliul director trebuia constituit;
• reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
19.2 Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate, în cazurile prevăzute de lege.
19.3 Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială asociația își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 20 Lichidarea
20.1 În cazurile de dizolvare prevăzute, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească sau, după caz, de către Adunarea Generală.
20.2 În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.
20.3 Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor, atât față de Asociație cât și față de membri sau, după caz, fondatori. Lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.
20.4 Destinația bunurilor rămase în urma lichidării nu se poate îndrepta către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, alese de către Adunarea Generală prin vot cu majoritate simplă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
20.5 După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie sa ceară radierea Asociației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
20.6 Asociația încetează a avea ființă la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

MEMBRI FONDATORI:

Marius Ignătescu, Ioan Seicean, Andrea Simon.